Szerokopasmowy
INTERNET

RODO – Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo, użytkownicy usług telekomunikacyjnych CompNet 2 Zbigniew Pawłowski.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku (włącznie) rozpoczyna się okres stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO.

Administratorem danych osobowych jest, CompNet 2 Zbigniew Pawłowski 41-922 Radzionków, ul. Szymały 21.
Kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: rodo@compnet.com.pl
W toku zawierania umów obowiązkowe jest podanie danych (Dane obowiązkowe):

a) nazwiska i imiona,
a) adresu świadczenia usługi lub adresu korespondencyjnego (jeżeli jest on inny niż adres świadczenia usługi),
a) numeru ewidencyjnego PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
a) nazwy, serii i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numeru paszportu lub karty pobytu.

Podanie Danych obowiązkowych jest warunkiem zawarcia umowy. Abonent nie ma prawnego obowiązku podania tych danych, jednak ich niepodanie skutkować będzie odmową zawarcia umowy. Podanie Danych obowiązkowych w celu zawarcia umowy nie oznacza obowiązku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w innych celach. Abonent może w szczególności nie wyrażać zgody na przetwarzanie do celów marketingowych lub złożyć w tym zakresie sprzeciw.

Podanie danych innych niż Dane obowiązkowe, w tym numeru telefonu lub numeru telefonu komórkowego (według wyboru Abonenta) oraz adresu poczty elektronicznej nie jest warunkiem zawarcia umowy.

Abonentowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:
a) Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
b) Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych (art. 16 RODO),
c) Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
e) Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych (art. 21 RODO) oraz sprzeciwu na profilowanie (art. 22 RODO).
Abonent może wykonać powyższe prawa poprzez kontakt z CompNet 2 Zbigniew Pawłowski w każdy ze sposobów określonych w Umowie lub Regulaminie (w szczególności telefonicznie, e-mail). Dotyczy to także wycofania udzielonych zgód. Podczas kontaktu na odległość, CompNet 2 Zbigniew Pawłowski może żądać podania przez Abonenta danych osobowych w celu weryfikacji jego tożsamości.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizowanego celu lub do momentu skorzystania przez Abonenta z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wystąpienia następujących zdarzeń:

a) wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy oraz przeprowadzenia wszystkich rozliczeń z tego tytułu – w zakresie w jakim dane są przetwarzane w celu wykonania umowy lub zawarcia umowy lub naliczenia opłat,
b) wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w tym celu,
c) wycofania zgody na przetwarzanie danych – w zakresie w którym przetwarzanie wynika z udzielonej zgody,
d) wyegzekwowania wszelkich roszczeń przysługujących CompNet 2 Zbigniew Pawłowski z tytułu umowy lub upływu terminu ich przedawnienia – w zakresie w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu CompNet 2 Zbigniew Pawłowski w postaci dochodzenia roszczeń,
e) upływu okresu retencji przechowywania kopii bezpieczeństwa.

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu CompNet 2 Zbigniew Pawłowski, partnerzy handlowi, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).